Holy Angel University

Ibat king Wikipedia
(Miyalis direksiun manibat king Center for Kapampangan Studies)
Jump to navigation Jump to search
Holy Angel University

Holy Angel University.jpg

Motto Laus Deo Semper ("Purian Ya Ing Dios Kapilanman")
Mitátag 1933
Uri Privadu, Catolicung Universidad
Pamuntuk Arlyn S. Villanueva
Lugal Lakanbalen Angeles, Pampanga, Filipinas
Campus Lakanbalen Angeles
Kule Maroon, maputi ampong gintu
Palayo The Angelians, The Angelites
Website/Karinan-Aptas www.hau.edu.ph [1]

Ing Holy Angel University metung yang pribadung unibersidad a Catolicu king Angeles Lakanbalen, Filipinas a miyayampang pamagaral a elementaria, secundaria ampong colegiu. Metung ya kareng manimunang pipagaralan king bangsa ing HAU. Titikdo na ing demokrasia at susuportan na ing mayap a pamanibala.

Amlat

Deng Mumuna nang Banua

Kanitang banuang 1933, mitátag ya ing metung a eskuelang sekundaria kapamilatan ning pamisaup na ning meangubie Arzobispo Pedro P. Santos, a cura parroco ning Angeles ketang panaun a ita, at kaibat meging Arzobispo ning Nueva Caceres, ampo i Don Juan D. Nepomuceno, metung a kilalang negosianti ning balen a ita. Mipalagyuan yang “Holy Angel Academy” itang eskuela. Manimuna nang parasan niti ing miyampang pamagaral a Catolicu king lebel a sekundaria, a king palage da reng talatátag, yang kailangan ning balen kanitang panaun a ita. Uli na niti, ing Holy Angel Academy ing meging mumunang pipagaralan a sekundariang Catolicu a co-educational (panglalaki ampong pambabai) ning balen ning Angeles, Pampanga. Mitátag ya antimong corporasiun a non-stock, non-profit a susuyu king komunidad.

Uli ning matenakan nang pamanibalang Ricardo V. Flores, metung a masigasig a talaturu ibat king Pagsanjan, Laguna, a meging mumunang principal, mipaintulutan yang mibusni ing eskuela. Anyang Junio ning 1933, mibuklat ya ing Holy Angel Academy, a maki pitumpulu't walung (78) magaral. Anyang tutuking banua, kinilala ne ning kapamahalan uli ning masanting a resulta da ring kayang magaral ketang achievement test ning Commission of Public Education. Uli ning tagumpeng iti ampo ing sigasig da reng talatátag, taglus-taglus lang merakal deng magaral.


Pamandagul

Anyang 1948, mibuklat ya ing klasing pangbengi (evening session) ning high school, a maki pakeng munye pamikatagun kareng magaral a magobra (working student). Anya muring banuang ita, memusni lang departamentung tertiary deng palakad king eskuela ba lang suyuan detang e maki agyung magaral king Menila. Deng minuna nang dake niti ila pin deng College of Commerce, Junior Normal College, ampong Liberal Arts

Kalabas da reng labing aduang banua, anyang 1960, mibuklat ya ing departamentung elementaria uli ning alang patugut a pamakisabi da reng memalen. Miyampang yang secretarial course a tunggal ampong tiduang banua anyang 1961. Antimong dalan para king karagdagang pamandagul, mibuklat ya ing aduang banuang kursung pre-engineering ketang 1962. E migluat, miragdagan la reti, at mika kumpletung kursu king Civil, Electrical, Mechanical, ampong Industrial Management Engineering

Manibat Akademia anggang Kolehiyu

Uli ning akamtan na na niting institusion, mipaintulutan yang maging Holy Angel College, nung nu i Don Juan Nepomuceno ing mumunang Pamuntuk. King lalam ning kayang mayap a pamanibala ampo ing matenakan nang saup ning kayang anak, i G. Geromin G. Nepomuceno, mika pamagbayu king palakad ning eskuela, a tinuki king paralan ning pisalapyan (fiscal policy) a mibuklat dalan para king lalu pang pamandagul ampong panyulung. Bagya bagyang milyari ing paninap a pakibatan ing pamangailangan ning komunidad ampo ing mabilug a bangsa. Anyang 1965, mibusni ya ing Graduate School of Education ba lang tayran deng talaturu king kareng pamanalkus a propesional (professional growth). Katuki na niti, mika Vocational/Technical Department a miyampang kursu king Electronics, Automotive Mechanics, ampong Machine Shop Practice. Mitátag ya iti antimong pakibat king Manpower Development Program ning bangsa.

Manibat Kolehiyu anggang Unibersidad

Abitasa da reng talapanibala ing kabaldugan ning alang kapanteng pamandagul ning kolehiyu, at aliwa ne mang lebel ing kareng penikuanan: ing panga unibersidad ning Holy Angel College. Akamtan ne iti aniang Diciembre 4, 1981. I Engr. Mamerto G. Nepomuceno ing meging mumunang pamuntuk ning unibersidad kanitang Marzo 8, 1982. Ketang pamitagun a ita, bilalag neng Arzobispo Oscar V. Cruz ning Arkidiosesis ning San Fernando ing Holy Angel University antimong metung a unibersidad a Catolicu.

Anyang Agosto 12, 1985, i Sister Josefina G. Nepomuceno, OSB ing meging kaduang pamuntuk ning unibersidad. Lalam ning kayang pamanibala, mirinan yang maragul a ulaga ing aspetu nang propesional niting institutsion, at lalu yang mitimid ing kayang kauriang Catolicu. Manibat 1985 anggang 1994, miragdag la reng kursung AB major in Sociology ampong Religious Studies, ampo reng tiduang banuang programa king Computer Science ampong Theater Arts, BSBA major in Small Business Management/Entrepreneurship; BSED major in Values Education, PE, Health and Music and Library Science; BS in Electronics and Communications Engineering, ampong Associate courses in Computer Secretarial and Medical Secretarial. Deng bayung yampang ning Graduate School ila pin deng MA in Education major in College Teaching, English Teaching, Mathematics ampong Library Science. Manaya la king paintulut ning DECS deng Ph.D. program in Management ampong Master’s program in Public Administration.

Pamangilala ning PAASCU

Ketang Abril 1995, akamtan de reng Kolehiyu ning Arts and Science, Business and Accountancy, Education ampong Engineering ing FAAP second-level (full) accreditation status kapamilatan ning Philippine Accrediting Association of Schools, Colleges and Universities (PAASCU). Uli na niti, ing Holy Angel ing meging mumuna at magdili-diling unibersidad king Labuad 3 a kikilalanan ning PAASCU. Anya muring banuang ita, meyari ing apulu nang banuang terminung S. Josefina G. Nepomuceno, OSB antimong pamuntuk. Elilan neng Acting President Mrs. Bernadette M. Nepomuceno. Anyang mumunang banua ning kayang pamanibala, mika pamagbayu king pangabalangkas ning pamanibala, at miyampang la reng bayung kursu: B.S. in Hotel and Restaurant Management, BSSA in Computer Secretarial and Travel Management, ampong BS in Computer Science.


Ding suglung a palual