Don Bosco Technical Institute, Tarlac

Ibat king Wikipedia
Don Bosco Technical Institute - Tarlac
Instituciong Tecnikal ning Don Bosco

Motto Ducere Est Servire
(To Lead Is To Serve, Ing Pámanibálâ Yápin ing Pámanyúyû)
Mitátag 1951
Uri Privado, Salesiano
Rector Fr. Jerry T. Santos, SDB
Magaral Manga 2,000
Lugal Tarlac Lakanbalen, Tarlac, Filipinas
Campus Urban
Accreditation PAASCU Level II
Kule Kúlé Abu, Iró ampóng Maputî             
Palayo Bosconians, Busko
Mascot L
Athletics Don Bosco Grey Wolves
Kaugne MILO Best Pasarelle, SBP, TCPEIA, CEAP, CBCP
Website/Karinan-Aptas dbtarlac.edu.ph
Ing pasbul dalan ning Don Bosco Tarlac

Ing Don Bosco Technical Institute king Tarlac Lakanbalen (sadya, Don Bosco Academy), o kabud ná mû Don Bosco Tarlac, métung yang privadong pipágarálan a Catolicong pang pre-school, elementaria, ampong secondario, at ya ing múmúnang díling pipágarálan a Don Bosco king Filipinas. Yá kabud pipágarálan a academico-tecnical king Tarlac. Atyu king Sto. Cristo, Tarlac Lakanbalen.

Pekilagyu de ing eskwela kang San Juan Bosco, a bilalag ning Iglesia Catolicang Ibpa ampong Talaturu ding Kayanakan. Inampang ne ing kayang bye king pamanuru. Ba nan isundu ing obrang iti, tetag ne ing metung a aguman a relihyoso da reng pari ampong brother, - ing Salesians of Don Bosco (SDB).

Mibusni ya ing Don Bosco Tarlac anyang 1947 king upahan a Oriente Hotel, king lalam nang Fr. James Wilson, metung a Americanung army chaplain king Clark Air Base a maki masabal king pamagaral dang Katoliko deng kayanakan ning Tarlac. Uli ning kayang debosyon king santo, St. John Bosco Academy ing binye nang lagyu king eskwala. Minalis ya king kasalukuyan nang lugal king Brgy. Sto. Cristo kanitang 1948. Anyang 1951, tinggap ne ning eskwela ing mumuna nang Salesian, i Fr. Anthony DiFalco. Manibat kanita, taglus-taglus neng tatanggap Salesian, at pasantingan de reti ing eskwela. Inumpisan ne ing kayang pamagaral a teknikal anyang 1974, at apat a banwa kaybat na nita, meging Don Bosco Technical Institute ing lagyu na. Manibat king bilang da reng magaral a 80 anyang 1947, meragul ing kayang populasyon king 1,034 kasalukuyan.

Mitikdo ing minunang pipagaralan a Salesian, ing St. John Bosco Academy, king Tarlac, Tarlac kanitang 1951. Mibusni ya ing kadwa anyang 1952 king Victorias, Negros Occidental, at tikyan de reng aliwang pipagaralan king Mandaluyong anyang 1953, king Cebu ampong Makati anyang 1954, at kaybat king Pampanga anyang 1956.

Bibilugan ne ning Educative Pastoral Community (EPC) o Komunidad ning Pamagaral ampong Pamaningat king Bageng Ispiritwal. Deng manimuna nang kayanib ila pin deng Salesian, deng talaturu ampong empleadung e tuturu, deng alumni, deng pengari, ampo deng magaral. Metung yang sangkap ing Diwang Pangpamilya o Family Spirit. Antimong institusyon ning pamanigaral, atin yang sistema o kaparalanan ning pamanuru ing DBTI a awsan dang Kaparalanan ning Pamanilag o Preventive System. Makasandal ing sistemang iti kareng asyas ning relihyon, katuliran, ampong lugud ampong ganaka (religion, reason, and loving kindness).

Ing Sagisag ning Pipagaralan

Ing sagisag ning pipagaralan

Ing sagisag ning Don Bosco Technical Institute Tarlac bibilugan ne ning gear, flask, bulung a laurel ampong sawu (ancla o anchor). Ing gear mangabaldugan ya king alang kaparang Pamagaral a Tecnical (Technical Education) a yampang ning institucion kareng kayang magaral. Ing flask naman ing sagisag ning ganap a Pamagaral a Academico a bibye ning escuela, nung nu mas didinan yang ulaga ing ciencia. Deta naming bulung a laurel, papakit da ing pamanambag ning escuela ba mang miturung matatag a memalen a magdalang panyulung king bansa. Ing sawu naman o ancla ing sagisag nang Jesucristo, ing Ginu at Talapagligtas, nung kenu no lalapit ning Don Bosco antimong pipagaralan a Catolicu.

Ketang aniversariu nang ginintuan (golden jubilee), digdag ne ning escuela king kayang sagisag ing kasebyan a: Ducere est servire. Iti Latin yang mangabaldugang: Ing pamanibala, pamanyuyu (to lead is to serve). Masasalamin kareng amanung deti ing damla’t talindo ning Institute, a ituru la reng talasuyung talapanibala (servant-leader) keng paintungulan ngeni. Panigobran ning escuelang sanayan la reng kayang magaral bang maging tuneng kayanakan a lalaking maki masabal king pamanyuyu kareng aliwa kabang pagdulapan dang manibala at manimuna king karelang apiling carera.

Deng Patron

San Juan Bosco

I Giovanni Melchiorre Bosco (August 16, 1815 – January 31, 1888) o San Juan Bosco, a karaniwan dang awsang Don Bosco, metung yang paring Catolicung Italianung talaturu da reng kayanakan. Pepairal na king tutung bye ing tuturu ning kayang religiun, at makayagpang ing kayang pamituru king lugud at e king pamagparusa. Uling binili na ing kayang obra lalam ning pamangambil (protection) nang San Francisco Sales (Saint Francis of Sales), Aguman a Salesianu (Salesian Society) ing megi rang lagyu deng kayang talatuki.

Ikwa nang Don Boscong mitikdong pamiugnayan da reng centrung misundu ketang kayang inumpisan. Megi yang santu kanitang 1934 antimong pamangilala king kayang obra kareng kayanakan a pakakalulu.

Santo Domingo Savio

I Santo Domingo Savio (Abril 2, 1842 - Marzo 9, 1857) metung yang kayanakan a Italianu. Ngeni, ya ing kikilalanan dang patron da reng kayanakan a milisya king dalan (juvenile delinquent). Mete ya king edad a labing apat – ing pekayanak diling e martir a mekilalang santu. Megi yang Santo kanitang panaun nang Papa Pio XII kanitang 1954.

Technical Courses

An advanced 2-year technical course is taken when the students reach their junior and senior years. They take the DAT qualification exam. Each course is divided into two grading systems: Technology and Shopwork. Graduates of the Don Bosco Tarlac receive two diplomas upon graduation, technical and academic.

Deng makayampang a kursu:

  • Computer
  • Drafting
  • Electronics - Electricity
King leparan ning campus

Deng Salesian

Deng Salesians of Don Bosco para king banwang akademikong 2010-2011 ila pin deng makatuki:

  • Fr. Ramon Borja, SDB - Rector
  • Fr. Jerry Santos, SDB - Vice Rector / Administrator
  • Fr. Jayson David, SDB - Principal
  • Fr. Federico Manalo, SDB - Assistant Principal for Pastoral Affairs
  • Bro. Nicolas G. Aguila, SDB - DBYC Coordinator
  • Fr. Ronnie Ocampo, SDB - Confessor

Deng estasion nin radiu

  • DW__ 1152 Khz ACI Tarlac