Jump to content

Sasalpantaya Ku

Ibat king Wikipedia

Sasalpantaya cu qñg Dios, Ibpang mayupayang tutu, linalang qñg banua't yatu.
At cang Jesucristong Anac nang Bugtung a Guinu tamu.
Pengagli Ya qñg upaya ning Banal a Espiritu, mibayit Ya cang Santa Mariang Virgen.
Linasa Ya lalam nang upaya nang Poncio Pilato. Mipacu ya qñg cruz, mete Ya't micutcut.
Tinipa Ya caring mete. Qñg catlung aldo, sinubli yang mebie. Pepaitas Ya banua,
macalucluc uanan ning Dios Ibpang mayupayang tutu. Ibat carin, magbalic Ya naman queti
ban mucum caring mabie ampon mengamate.

Sasalpantaya cu qñg Banal a Espiritu, qñg Santa Iglesia Catolica, qñg pamisamac ding Santos,
qñg pangapatauadda ring casalanan, qñg pangasubli rang mie ring mete, at qñg bie alang angga.
Amen.

Sasalpantaya ku king Diyos, Ibpang mayupayang tutu, linalang king banwa at yatu.
At kang Hesukristong Anak nang Bugtung a Ginu tamu.
Pengagli Ya king upaya ning Banal a Espiritu, mibayit Ya kang Santa Mariang Birhen.
Linasa Ya lalam nang upaya nang Ponsyo Pilato. Mipaku ya king krus, mete Ya at mikutkut.
Tinipa Ya kareng mete. King katlung aldo, sinubli yang mebye. Pepaitas Ya banwa,
makalukluk wanan ning Diyos Ibpang mayupayang tutu. Ibat karin, magbalik Ya naman keti
ban mukum kareng mabye ampon mengamate.

Sasalpantaya ku king Banal a Espiritu, king Santa Iglesia Katolika, king pamisamak ding Santos,
king pangapatawad dareng kasalanan, king pangasubli rang mie ring mete, at king bye alang angga.
Amen.