Tilápiâ (kawatásan)

Ibat king Wikipedia
Jump to navigation Jump to search

Ing "Tilápiâ" (2007) metung yang poema ning talasúlat a Filipínung i Renato Alzadón.

Kompletung tekstu[mag-edit | alilan ya ing pikuwanan]

Quetang Paglautan ning Capas a pemalaguiuan dang Timbian
Y Minang ampon Y Pidung misisiping lang tucnangan;
Y Pidung baintau yang mag apat pang pulu't anam
At Y minang dalaga yang mag atlu pang pulu at syam.
pablasang ing tucnangan da atyu busal ning asican
inia ing pangabyayan da atiu queng pamananaman.

Ining Pidung, quening Minang, malsinta ya rugung lawe
cacabag ya ing salu na ustung acacasabi ne;
inya ing pamalsinta nang apulu nang banuang wewe
agya sanang pabulul mu e na man apasawawe
a memoria na no ata deng diga ring talagale
dapot e no asambitla quening cayang siping bale.

Ining Minang malambat neng bisang macapaquiasawa
dapot uling melapad ne ala nang maglolo queya,
macanano, queta caseng medyu pamilugan ya pa
alang queya macalele qng bigsican nang tatang na;
uling quening tauling byaje bisa ya pin saque sana
inia quening baintau e na balu ing gawan na.

Ining baintaung Pidung aguiang mag San Miguel yaman
talagang cacatug ya tud, e ya macapamanican;
ulinita, ining Minang ya nang mimisip paralan
ban micacatuparan ya ining sintang quetubasan,
at quetang kai-isip na cabud ne mu mipatiman
uling balu na ne ngeni nung nanung sucat nang daptan.

Panga-abac a maranun ati ne yan qng palengqui
at sinali yang tilapia a linulan na qng baldi
pangaras na qng carela agad na nong picsi deti
subali mu quetang metung a peca maragul dili;
iti, dinaing na neman, atme santing alcus iti
at bayang malare-lare pinolbuan ne pang asueti.

Qng tulid nang awang Pidung quen ya ginawang sablayan
at layun quen ne sinabit ing tilapia nang deingan,
inia naman ining Pidung indat tando ya qng awang
yana cabud acaquit na itang tilapia nang Minang
at quetang salingalngal na ning bau nang pangayamnan
migising ya lub Y Pidung, pignasan neng buring tacman.

Cabucasan , ining Pidung lepitan ne ing dalaga
a sangcan-sangcan mamalis lele na ning sablayan na;
"O' nanung buri mu, Pidung?" Ing malambis a quitang na,
Mipaducu ya Y Pidung uling mala-marine ya,
"Ining tilapia mu Minang lupang tutung maniaman ya
aguia sanang nu mu anti, buri queng atacman sana."

"Macanian mu pala, Pidung," ngana na man tinambayan,
"quen Domingu maliari ne queni bale mu ne tacman,
balu mu na neng Domingu Y tatang cu ala ne man
aguiang ala yang pupusta e sasala queng sabungan."
"O' wa, " ngana naman Pidung, " siguradu dacang puntan
baluan cung ing tilapia mu maniaman de ding maniaman."

Linundag la ding saguli, miras ing aldo Domingu
macapiblas ya Y Pidung , macapomada yang Tansu;
capanic na cari Minang ya nang tambing nang abau
ing tilapiang sasalitsit qng cawali pipiritu;
penadit pa quetang dulang, macalucluc nong pareju
at ing tilapiang palapad maligaya deng pisulu.

Menos lang gamat qng tabu caibat dang meyaring mengan
ulina'ta ning cabsi ra e na la bisang ticdo man;
queta naman e ra balu ati ne Y Matuang Duman
magumpisa neng papanic caring balitang ning eran;
dapot mipatingangas ya qng dimdam nang sagicgican
sinigi ya quetang dingding qng banang paquiramdaman.

"Minang! Minang! Nganang Pidung, "niaman na ning tilapia mo
oyan ya ing e cu sawan aguiang yapag me aldo'ldo."
"Pidong! Pidong! Culang pin yan , inta sang e cu migsabo
map na mu, ba'yang talusad, qng titilan me susoso ."
Ining matuang maquiramdam bitasang e bisang galo
ban damdaman na na nung nanung depat ding adua qng babo.

"Pidong! Pidong ! Nganang Minang, "nanu, e mo malinamnam
itang mismung atyu quetang libutad ning pibangalan?"
" Wa, Minang , caniaman na pen! Ay! calambut na pa naman
malinamnam yang mayumu, malat-alat, maslam-aslam."
Ing maquiramdam a matua, magsalupsupan ne canyan
qng atin lang guewa deti cabang atiu qng sabungan..

"Pidung naman, ot balamu pecalpilasan me, ata
pitiltil-tiltil me pamu, at ali ca memilagua."
"inya mu meniltilan cu qng bayang mamasasa
at lalu yang lungcas lasa ing maniaman mung Tilapia."
Ining matuang maquiramdam canyan ne sulac a daya
at memirapal neng menic; ing pasbul biclat neng bigla.

"Aha...! Icayung adua quen e yu na cu paglingaran
mipaglimid cayu pala neng ati cu qng sabungan..!
Ica, Pidung, tin ca palang sisinup a camulangan
ya palang lilimiran mu ining tilapia nang Minang;
Ica, Minang, obat dugu mipacanian na ca, Inang
ining bague macarine, e mu na pequibalac man."

"Ining depatan yung licu, dapat mu qng itulid yu
qng malalaguang panaun cailangan ing casal cayu."
"Opu," ngana naman Pidung, " ala pung problema cacu
nung acu mu pu bisa cu, Y Minang pu ing cutnan yu."
"Aba! Bisa cu mu naman," nganang Minang mengamanu
basta cang Pidung mu sana ibie que pu ing tangu cu.

E na man binang melambat quinasal la dening adua
at quen taya pupututan ing istoriang mipacaba;
nung buri yeng maquibaluan lasa na nung nanu ya ta
ya nang cutnan yu Y Pidung qng tauli nang cabanata
angga na cu pamu queni ya nang balang mamalita
nung tutung maniaman ya pin itang mesabing Tilapia.