Jump to content

Corazon Aquino

Ibat king Wikipedia
Corazon Aquino
Pamituki-tuki (Pang-pilan) 11th President of the Philippines
(1st President of the 5th Republic)
Panaun ning Pamanibala Febrero 25, 1986
Junio 30, 1992
Kadwang Pamuntuk Salvador Laurel
Elilan Ferdinand Marcos
Katuki Fidel V. Ramos
Mibait Enero 25, 1933
Paniqui, Tarlac, Filipinas
Mete {{{aldo_kematyan}}}

Y Maria Corazon Sumulong Cojuangco Aquino mibait Eneru 25, 1933), kebaluan yang keng lagyung Cory Aquino, pamuntuk ya keng Filipinas manibat 1986 anggang 1992. Asawa neng ning bantug a oppositionistang senador y Benigno Aquino Jr., at inyang mepaslang ya king Manila airport inyang pauli ya 1983, Y Cory Aquino meging yang sentru da reng lalaban a (opposition) keng makasariling pamanungkulan ng Pamuntuk Ferdinand Marcos.

Bie Kayanakan at Ayari

Y Maria Corazon Sumulong Cojuangco mibait ya king Menila ka reng metung a pekamakualtang pamilya Filipinas, ding masikanan a Cojuangco na ning lalawigan Tarlac. Ding pamilya nang ima na, deng Sumulong, kayanib la ka reng politicu king probinsiya Rizal. Atin yang dayang Malay, Isik, at Kastila.

Mibalik ya Filipinas para magaral abugasya king Far Eastern University, o neng inyang 1955 ayasawa ne y Benigno Aquino Jr., a meyalal pa mu bilang alkalde ning Concepción, lalawigan Tarlac king idad 22. Mika anam yang anak: lalaki, Benigno III, ampong limang babai, Maria Elena, Aurora, Victoria, at Kristina. Y Benigno, meging gobernador ya, senador at mekulung ya inyang panaun ng Marcos, at meyatulan yang kamatayan at pelakuan papuntang aliuang bangsa. Y Cory inabayan ne y Benignu inyang atiu America (1980). Y Benignu mepaslang ya inyang muli ya 1983 king Manila Airport. Kaibat na nita y Cory linub ya keng politica at yang memuntukan keng coalition da reng Laban.

Inyang y Ferdinand Marcos kabud niya minaus alalan para pamuntuk bangsa inyang February 1986, deng opposition misanmentung la keng pamamunu nang Aquino laban keng regimeng Marcos. Agiang metala ing kayang pangasambut keng alalan kang Marcos, dakal maniuala ing laganap a kapamiraitnan a gewa ng Marcos. Ding adua y Marcos at y Aquino, pareu lang sasabing menyambut la, at pareu dang pegmasusuian ing karelang pangaputung inyang February 25, dapot y Marcos bigla yang tinakas inyang dakal lang maldang magdemonstrate at ela mebisa reng militar para makialam laban ka reng malda.

PangaPamuntuk

Agiang keng sobrang tula da reng malda keng pangapaldak ning gobiernung Marcos,y Aquino miyarap ya keng mabayat a pamibalik ning maluid bangsa. Mitatag yang revolutionary government lalam ning pansamantalang "Freedom Constitution", a mitatag king pansamantalang gubiernu kabang panenayan de ing maging pangmalambatan a democraticung constitution. Inyang tauli ning 1986, Ing Aquino administration, mituldu yang Constitutional Commission para pagumpisan deng isulat ing bayung. Minayun la reng malda inyang Pebreru 7, 1987. Alalan keng Congresu at pangbalen maliguang tinuki kanita at mitatag ya ing gubiernu kapamilatan ning alalan manibat karing pekamarakal at democraticung pamagayun.

Y Aquino pegmanuan de ke kayang support para democrsya at mepili ya bilang Time Magazine's Person of the Year inyang 1986. Agiang lapolapo ing kayang pangabantug at ing bayung constitution, y Aquino mamiligru ya kareng paulit-ulit a pamanyubuk a coup d'etat at ing pamanalsa da reng communista. Ding masusi nang talatuking Marcos sindu ra ing contra keng gubiernu, at miras anggang king pamagkulang rang mitalakad a karibal a gubiernu king Manila Hotel, nung nu, inyang Juliu 1986 y Arturu Tolentino ing maging pansamantalang pamuntuk. Ing metung a makatakut a maglako kaya at reng aliuang manungkulan ila pin ing pamanyubuk dang military coup inyang Agostu 1987 at mipasibayuan inyang Disiembri 1989. Deng aduang military coups penimunan nong Col. Gregorio Honasan ing menimunu kareng aduang military coups. Ing administrayun ng Aquino sapak yang sabi-sabing pamanyubuk a coup.

Inyang 1992 alalan Filipinas, y Aquino sinopan ne y Fidel V. Ramos, army chief-of-staff neng Marcos a binaligtad kang Aquino partido a meging susi tagumpe ning maldang aklasan. Ini e ra aburi reng kayang masugid a talatuki, kayabe ne ing Pisamban Katoliko (y RamosProtestanti) ya . Ing panyambut ng Ramos ditak mu at menikua yang 23.5 porcientu kareng botu at elilan ne y Aquino bilang pamuntuk inyang Juniu 30, 1992.

Kaibat ning PangaPamuntuk

Kaibat ning tauli ng pamanungkulan, y Aquino ene migsilbi king gubiernu at meging yang metung a memalen. Inyang mako ne manibat keng kapagmasusian ning kayang menalili, sinake ke yang simpling maputing Toyota Crown a seli na imbes na ing (gagamitan da reng babie ning gubiernu a Mercedes) para ipabalu na ya metung yang memalen. Dakal ya penimunu a proyektu para mikalat ya ing democrasya king Asia.

Inyang 2002, y Aquino tinanggap yang honorary doctorate ibat king University of Washington king Seattle.

Sakit ampong Kematayan

Anyang Marsu 24, 2009, ing pamilya Aquino y mekadeklara ning ating colorectal cancer y Aquino. Agyang mekasabian de reng duktur ning ating atlung bulan ne mu mabie, memilit yang magpa-medical treatment at chemotherapy. Ing resulta, deng mangaragul a healing masses para king maka-Katulikung dating pamuntuk, gagawan king buung bangsa.

Quote

Mas masanting ing pakiramdam ning maningat apu kesa keng maging pamuntuk ning bangsa. — Corazon Aquino

Lawen ye mu rin deng

Pikuanan

Ding suglung palual

Minuna kaya
{{{before}}}
{{{title}}}
1986–1992
Menalili kaya
{{{after}}}


Ding Presidenti ning Kapuluan Filipinas
Seal of the President of the Philippines
  Aguinaldo | Quezon | Osmeña | Laurel | Roxas | Quirino | Magsaysay  
  Garcia | Macapagal | Marcos | C. Aquino | Ramos | Estrada | Arroyo | B. Aquino